NAJPREDÁVANEJŠÍ


» Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky
 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
  • Objednávať si môžu prostredníctvom ONLINE nákupu na našich stránkach fyzické a právnické osoby za podmienky, že súhlasia s aktuálnymi Obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) spoločnosti Bratislavská čokoláda s.r.o. uverejnenými na stránke www.bratislavskacokolada.sk. Zaslaním objednávky vyjadruje zákazník svoj súhlas s OP.
  • Predávajúcim je spoločnosť Bratislavská čokoláda s.r.o., Tehelná 65A, 90301 Senec, IČO:47719851, DIČ:2024058707 zapísaná Obchodnom registri Okresného Súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 98008/B.
  • Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba ktorá uskutoční objednávku u predávajúceho.
  • Tovarom sú produkty dostupné v sekcii ONLINE nákup na stránke www.bratislavskacokolada.sk.

 

 1. OBJEDNANIE TOVARU
  • Kupujúci môže objednávať tovar z ponuky predávajúceho prostredníctvom ONLINE nákupu na stránke www.bratislavskacokolada.sk.
  • Podmienkou objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov v objednávkovom formulári.
  • V prípade poruchy ONLINE nákupu alebo nekorektne ukončenej objednávky (napr. z dôvodu výpadky systému, pripojenia na internet alebo iné) prosím kontaktujte predávajúceho prostredníctvom telefónu alebo emailu uvedeného v sekcii „KONTAKTY“ na našej webovej stránke.
  • Po odoslaní objednávky bude vygenerované potvrdenie o prijatí objednávky. Pokiaľ by Vám po odoslaní objednávky nebol doručený email s potvrdením objednávky do 48h, prosím kontaktujte predávajúceho prostredníctvom telefónu alebo emailu uvedeného v sekcii „KONTAKTY“ na našej webovej stránke.
  • Zaslaním objednávky kupujúcim vzniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť objednávku a kupujúci sa zaväzuje odobrať objednaný tovar a zaplatiť kúpnu cenu vrátane dopravy o ktorej bol informovaný pred odoslaním záväznej objednávky prostredníctvom ONLINE nákupu.
  • Kupujúci sa zaväzuje do objednávky uviesť správne údaje na vystavenie dokladu o kúpe ako aj pre účely dodania tovaru. V prípade že kupujúcim je právnická osoba, prípadne fyzická osoba podnikateľ, tak uvedie aj kompletné údaje svojej spoločnosti na vystavenie platného daňového dokladu o predaji v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

 1. DODACIE PODMIENKY
  • Objednaný tovar bude predávajúcim odoslaný kuriérom. Osobný odber tovaru je možný len v sídle predávajúceho, prípadne po dohode s predávajúcim na určenom mieste v meste Senec.
  • Predávajúci odošle tovar kupujúcemu v lehote 3-15dní. V prípade že tovar nie je skladom a nie je možné dodržať dodanie do 15dní, bude o tejto skutočnosti informovať kupujúceho mailom alebo telefonicky na kontakty uvedené v objednávke.
  • Predávajúci si vyhradzuje právo posunúť termín dodania tovaru pri doručení kuriérskou službou, pokiaľ aktuálne poveternostné podmienky ohrozujú kvalitu dodávaného tovaru.
  • Predávajúci dodá objednaný tovar v požadovanom množstve a v cene platnej v čase  ONLINE objednávky kupujúceho.
  • Predávajúci dodá tovar ktorý spĺňa normy a predpisy platné na území Slovenska.
  • Predávajúci nezodpovedá za neskoré dodanie tovaru kuriérskou službou zavinené chybne zadanou adresou na doručenie zo strany kupujúceho
  • Predávajúci nezodpovedá za chybne vystavenú objednávku kupujúcim.

 

 1. PLATOBNÉ PODMIENKY
  • Predávajúci garantuje dodanie objednaného tovaru za ceny platné v čase vystavenia objednávky.
  • Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť vopred dohodnutú kúpnu cenu.
  • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
  • Kupujúci môže vykonať platbu za tovar vopred prostredníctvom bankového prevodu, dobierkou u kuriéra. V prípade osobného odberu je potrebné uhradiť cenu za tovar vopred prostredníctvom bankového prevodu.
  • Pokiaľ si kupujúci zvolí spôsob platby vopred prostredníctvom bankového prevodu a platbu neuskutoční do 10dní od zaslania objednávky prostredníctvom ONLINE nákupu, obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim zaniká. Predávajúci má právo zrušiť  predmetnú objednávku zo svojej databázy.
  • Daňový doklad za objednaný tovar a dodanie predávajúci doručí kupujúcemu spolu s objednaným tovarom.
  • Ceny uvedené v sekcii ONLINE nákup platia výhradne pre internetový predaj.

 

 1. VRÁTENIE TOVARU A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
  • Kupujúci má v  súlade so zákonom č. 102/2014 z.Z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má podľa § 7 ods.1 možnosť uplatniť si právo odstúpenia od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru.
  • Kupujúci prejaví svoju vôľu odstúpiť od zmluvy  v prípade ONLINE nákupu písomnou formou prostredníctvom Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný na našej webovej stránke www.bratislavskacokolada.sk a jeho zaslaním poštou alebo emailom na kontaktné údaje predávajúceho uvedené na webovej stránke v sekcii „KONTAKTY“.
  • Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za splnenú, ak bol Formulár na odstúpenie zaslaný najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie.
  • Pri vrátení musí byť nepoškodený v pôvodnom neotvorenom balení.
  • Pokiaľ vráti kupujúci predávajúcemu poškodený, nekompletný, prípadne čiastočne spotrebovaný tovar, predávajúci je oprávnený odmietnuť vrátenie tovaru. Takýto tovar predávajúci na náklady kupujúceho odošle na adresu pôvodného doručenia.
  • Predávajúci bez odkladu, najneskôr však do 14 dní od doručenia Formulára na vrátenie tovaru poukáže kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dodanie tovaru, poštovné a dopravu.
  • Náklady kupujúceho budú predávajúcim poukázané rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri nákupe. Pri individuálnej dohode je možná dohoda kupujúceho a predávajúceho o inom spôsobe poukázania platby za vrátenie tovaru.
  • Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
  • Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby za tovar pred tým, ako mu je vrátený tovar doručený, alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
  • Spotrebiteľ je povinný vrátený tovar zaslať alebo odovzdať predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Lehota sa považuje za splnenú, ak bol najneskôr v posledný deň lehoty tovar odovzdaný kuriérskej službe.
  • Spotrebiteľ je oprávnený vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou, predávajúcemu odoprieť až do doby, keď predávajúci spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu.
  • Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i).

 

 1. REKLAMÁCIE
  • Reklamovať môže kupujúci len tovar zakúpený priamo od predávajúceho.
  • Záručná doba na tovar je stanovená dobou spotreby konkrétneho produktu. Doba spotreby je uvedená na každom balení tovaru v závislosti od dátumu výroby.
  • Kupujúci je povinný pred prevzatím tovaru od kuriéra skontrolovať, či zásielka alebo jej obal nie sú poškodené. V prípade zistenia akéhokoľvek poškodenia kupujúci spíše reklamáciu s pracovníkom kuriérskej služby a odporúčame odmietnuť prevziať poškodenú zásielku. Pokiaľ sa kupujúci prevezme poškodenú zásielku, nie je možné ju dodatočne reklamovať o predávajúceho.
  • Kupujúci prostredníctvom mailu alebo telefonicky informuje predávajúceho o neprevzatí zásielky z dôvodu poškodenia tovaru a dohodne si dodanie náhradného tovaru.
  • Pri reklamácii tovaru kupujúci napíše písomnú reklamáciu, kde uvedie aj dôvod reklamácie, resp. akú vadu daný tovar má. K reklamácii kupujúci prikladá aj kópiu nadobúdacieho dokladu.
  • Pokiaľ predávajúci vyhodnotí reklamáciu tovaru ako neoprávnenú, bude o tom písomne informovať kupujúceho. Reklamovaný tovar predávajúci na náklady kupujúceho zašle späť na adresu uvedenú v písomnej reklamácii, prípadne na adresu pôvodného doručenia.
  • V prípade neoprávnenej reklamácie je predávajúci oprávnený kupujúcemu vyfakturovať náklady, ktoré mu vznikli pri vybavení neoprávnenej reklamácie.
  • V prípade oprávnenej reklamácie predávajúci zašle nový nepoškodený tovar kupujúcemu alebo mu zašle kompenzáciu ceny reklamovaného tovaru. Do kompenzácie nie je zahrnutá cena dopravy ani iné výdavky kupujúceho spojené s reklamáciou tovaru.
  • Predávajúci bude informovať kupujúceho  o spôsobe vybavenia reklamácie do 15dní od doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu.
  • Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu kupujúceho najneskôr do 30dní po doručení reklamovaného tovaru predávajúcemu.
  • Záruka na tovar zaniká, pokiaľ predávajúci zistí, že ku poškodeniu tovaru došlo nesprávnym skladovaním alebo zaobchádzaním. Zo záruky sú vyňaté chyby výrobku, ktoré boli spôsobené živelnou pohromou, resp. vyššou mocou.

 

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  • Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail. Fyzická a právnická osoba podnikateľ uvádza aj IČO, DIČ, IČ DPH.
  • Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov a to za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu a za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci uchováva osobné údaje kupujúceho na dobu neurčitú. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
MzI1MTEy